Platte Oester Consortium: onze missie

Onze missie is het herstel van platte oesterbanken (Ostrea edulis) in de Noordzee om zo de mariene natuur te verbeteren en te versterken.

Tijd voor herstel van platte oesters in het Noordzeegebied

Het aantal beschermde gebieden zonder bodemvisserij groeit, de vervuiling neemt af en de soort herstelt van de ‘Bonamia’-ziekte, zoals we aantoonden in onze haalbaarheidsstudie van 2014 -15. Dit wordt onderbouwd door de recente ontdekking van platte oesterbanken (gemengd met Japanse oesters, Magallana gigas) in de Nederlandse Voordelta en Waddenzee en door de toename van de platte oesterpopulatie in de Oosterschelde.

Geschiedenis van de platte oester in de Noordzee

Momenteel wordt de Noordzeebodem vooral gekenmerkt door zacht sediment. In het verleden echter was de zeebodem bedekt met uitgestrekte oesterbanken die ongeveer 20.000 km2 besloegen (Olsen, 1883). Ze zijn voornamelijk verdwenen door overbevissing, aan het begin van de 20e eeuw.

Hotspots van biodiversiteit.

Platte oesters kunnen overleven, zich reproduceren en banken vormen in relatief diepe wateren, tot 50-60 meter. Vrijwel geen andere schelpdieren zijn daartoe in staat. Als biobouwers vormen ze in het zeemilieu een natuurlijk habitat voor een rijke gemeenschap van levensvormen, zoals anemonen, krabben, zakpijpen en verschillende soorten vis. Vandaar dat oesterbanken een fundament vormen voor mariene biodiversiteit. Dit werd al aangetoond door bioloog Carl Moebius, die meer dan een eeuw geleden onderzoek deed naar de oesterbanken in de Duitse Waddenzee.

Economische voordelen

Op de lange termijn, als de herstelde oesterbanken voldoende groot worden, sluiten we commerciële aquacultuur en het oogsten van platte oesters niet uit. Omdat de oesters een hoge commerciële waarde hebben, is onze visie dat deze vorm van natuurherstel hand in hand kan gaan en zelfs kan worden gefinancierd door, kweek en verkoop van beperkte hoeveelheden oesters. Maar niet voordat grootschalige oesterbanken stevig zijn gevestigd en floreren, en er technieken zijn ontwikkeld om de oesters op een duurzame manier te oogsten.